Den nye beskæftigelsesindsats 2015

Nyhed beskæftigelsesreform

 

Nyt beskæftigelsesreform pr. 1. januar 2015


Se her på Jobnet hvilken betydning det har for dig: Den nye beskæftigelsesindsats

Afskaffelse af gentagen aktivering

Kravet om gentagen aktivering hver sjette måned er fjernet. Alle ledige har nu – uanset alder – ret og pligt til ét aktivt tilbud af mindst to ugers varighed og skal dermed ikke længere have gentagen aktivering hver 6. måned.

Jobcentret skal have særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud. Der kan aftales yderligere tilbud og jobsøgningsaktiviteter, og jobcentret kan altid igangsætte et ekstra tilbud efter behov, som den ledige har pligt til at deltage i.

Styrket indsats for langtidsledige

Senest ved 16 måneders ledighed skal den ledige – ud over jobsamtaler hver 3. måned - til samtale i jobcentret om en særlig aktiv indsats. Den kan bl.a. bestå af mulighed for tildeling af en personlig jobformidler eller et forløb med hyppigere samtaler og virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Indsatsen fortsætter, til man er i ordinært arbejde, dog længst frem til den 2-årige dagpengeret udløber. Nuværende ledige med mindst 16 måneders ledighed, får tilbudt intensiveret indsats ved den førstkommende jobsamtale i jobcentret.

Ændring i periode med løntilskud

Ansættelse i løntilskud er muligt efter seks måneders ledighed. Perioden med ansættelse i privat løntilskudsjob er sat ned til maksimalt seks måneder, mod tidligere 12 måneder.
Perioden med ansættelse i offentligt løntilskudsjob er sat ned til maksimalt fire måneder, hvor det tidligere var seks måneder.

Mindre jobrotation

Man kan nu kun være i jobrotation i seks måneder, og man skal have været ledig i seks måneder, mod tidligere tre måneder.

Aktivering via regional uddannelsespulje

En særlig regional uddannelsespulje skal give ledige på dagpenge mulighed for at få tilbud fra jobcentret om vejledning og opkvalificering fra 1. ledighedsdag i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Kurserne aftales og bevilges i jobcentret, ud fra en regional positivliste.

Ny ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse

Ordningen med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige er omlagt til en ny ordning med ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag. Ordningen er for ufaglærte og faglærte samt ledige med korte videregående uddannelser (KVU’ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Der kan alene vælges mellem uddannelsesmuligheder der fremgår af en landsdækkende positivliste, og kurset skal gennemføres i et samlet udbudt forløb. Godkendelse af et kursus forudsætter, at den ledige har været til jobsamtale i jobcentret og her fået vejledning om valg af uddannelse.

Målrettet voksenlærlingeordning

Ordningen er nu målrettet arbejdsgivere, der ansætter ufaglærte og ledige. Man skal være fyldt 25 år, og er man ledig, skal man i udgangspunktet have været ledig i mindst 2 måneder. Beskæftigede med erhvervs- eller tilsvarende uddannelse kan ikke længere benytte ordningen.

Læse-, skrive- og regnekurser for ledige uden ungdomsuddannelse

Ledige under 25 år uden ungdomsuddannelse skal tjekkes af jobcentret for læse-, stave- og regnefærdigheder og deltage i undervisning, hvis den ledige har problemer. Ledige over 25 år uden ungdomsuddannelse kan også få tilbudt en test, hvis de efterspørger det.

Trainee og praktik i otte uger for dimittender

For dimittender på dagpenge er der nu mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger. Ordningen er forbeholdt ledige nyuddannede med en kort videregående uddannelse. Har man haft ordinært arbejde efter uddannelsen, kan praktikperioden højst bevilges for fire uger.

G-dage

G-dage for ansættelser under tre måneder udfases fra 2015 og er helt afskaffet ultimo 2018. I 2015 er G-dage for den 3. ledighedsdag afskaffet, så der alene skal betales for den 1. og 2. ledighedsdag.

G-dage er en dagpengegodtgørelse, som arbejdsgiveren skal betale de første tre dage efter, arbejdsgiveren har afskediget eller hjemsendt en medarbejder. Godtgørelsen skal betales, hvis medarbejderen er helt eller delvist ledig.


Se mere om regeringens beskæftigelsesreform her: Beskæftigelsesreform vedtaget 18.12.2014

Opdateret: 23/09/2016 - 08:35